Wet Gegevens Bescherming

Ingevolge veranderingen in de wetgeving volgt hier een beschrijving van de manier waarop uw gegevens worden gebruikt, beschermd en bewaard.

1. Wat wordt er opgeslagen?

Bij een eerste intake worden naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon, etc in een bestand gezet. Dat is nodig om u een rekening mee te geven en om afspraken te kunnen inplannen. Op sommige PC's wordt apart uw naam en geboortedatum opgeslagen. Dat is nodig omdat onze PC's geen gebruik maken van een centrale databank. Daardoor is het dus niet mogelijk vanuit één centrale toegang alle testgegevens te benaderen.

Onze policy is er op gericht om zo min mogelijk gegevens op te slaan en niet langer te bewaren dan strikt nodig. Uw Burgerservicenummer of polisnummers horen daar bijvoorbeeld niet bij.

Uw gegevens van de eerste intake worden bewaard zolang u bij ons in behandeling bent. Op uw verzoek kunnen uw gegevens door u worden bekeken, geprint en meegeven worden. Ook kunt u persoonlijk vragen om uw gegevens te verwijderen.

2. Toestemmingsverklaring

Er zal u een schriftelijke toestemmingverklaring worden voorgelegd, waarin u zich akkoord verklaart met het opslaan van gegevens. De tekst van de verklaring wordt in deze paragraaf volledig eergegeven.

Met dit formulier geef ik

Voornaam         ......................

Achternaam       ......................

Geboortedatum       ......................

 

Aan Intensive Care For You, De Run 17 in Best,  toestemming om gegevens over mij te verwerken. Het gaat om persoonlijke gegevens over mij  die met betrekking tot mijn gezondheid  worden geregistreerd, gegevens die slechts door ondergetekende of een familielid kunnen worden opgevraagd. Persoonlijke gegevens mogen onder andere betreffen: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Bereikbaarheid via mail en telefoon, notities van: gesprekken, toegepaste tests, gebruikte medicatie, scans en behandelingen.

Alle informatie mag worden opgeslagen op computers, maar zal niet bereikbaar zijn via internet en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. Specifieke gegevens naar aanleiding van tests of scans van de persoon worden niet langer bewaard dan 2 jaar. Hiermede wordt de hoeveelheid van opgeslagen informatie beperkt tot de actuele situatie ten behoeve van de hulpverlening.

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

§  Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en toepassing van hulpverlening.

§  Intensive Care For You informeert mij over de gegevens die over mij worden geregistreerd.

§  Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Intensive Care deze niet langer registreren dan wel verwijderen. 

§  Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.

§  Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor mijn hulpverlening.

§  Deze toestemming is geldig zolang ik hulp van Intensive Care For You nodig heb. Medische informatie wordt na 2 jaar verwijderd en na beëindiging van de hulpverlening.


Datum      ......................                                             Handtekening      ......................

 

3. Behandeling van de gegevens

Op de PC's waarmee gezondheidstests en behandelingen worden verricht, worden resultaten kortdurend opgeslagen. Dat is nodig om de volgende  test te kunnen vergelijken met de vorige test. De tests zijn bedoeld om de juiste behandeling te kunnen uitvoeren. Het is niet nodig om een lange historie van testgegevens te bewaren, dat heeft voor de behandeling ook geen voordeel.

Onze administratie is een papieren administratie, nota's worden in duplo geprint, waarvan u 1 exemplaar meeneemt. De andere wordt verwerkt ten behoeve van financiele administratie zoals bijvoorbeeld de BTW afdracht. Er is geen datastroom naar derde partijen die voor de afhandeling zorgen van de nota's.

Wij zijn niet aangesloten bij een ziekenfonds of beroepenvereniging. Ook in die richting is er dus geen datastroom. Dat werkt in uw voordeel door de kostenverlaging. Het tarief van vervolg consulten is daarom afgestemd op het bedrag wat u na declaratie bij een ziekenfonds altijd zelf had moeten betalen.

4. Bescherming van uw gegevens

Onze PC's zijn niet aangesloten op een netwerk, maar werken 'stand-alone'. Er is geen verbinding met internet. Gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de behandeling. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt ten behoeve van beheer, telemarketing, telemetering of wat dan ook. U heeft het recht om uw gegevens in te zien of op papier op te vragen. U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen.

5. Bewaartijd van de gegevens

Naam, bereikbaarheid en enkele aantekeningen worden blijvend bewaard. Met aantekeningen wordt bijvoorbeeld verstaan medicatie die uw behandelend arts u heeft voorgeschreven. Dat kan met name nodig zijn als het om chronische aandoeningen gaat.

Testgegevens worden kortdurend bewaard. Testgegevens zijn alleen nodig voor de effectiviteit van de behandeling en een lange historie is niet nodig. Daarom worden meet- en scangegevens niet langer bewaard dan maximaal 2 jaar. Zo is bijvoorbeeld op 1 januari 2018 alle testgegevens van 2016 gewist. Wanneer u tussentijds niet voor een test bent geweest, wordt weer een nieuwe initiele test verricht.

 

Intensive Care For You | Biofysische Therapie | BioResonantie  | Zie contactpagina voor lokatie